Nasza oferta obejmuje szeroką gamę  produktów, począwszy od folii przeciwprężnych poprzez folie finish preimpregnat, folie postimpregnat, papiery dekoracyjne a całość uzupełniona jest dopasowanymi do kolorystyki folii papierowymi obrzeżami meblowymi.

Działamy profesjonalnie i gwarantujemy:

najwyższą jakość produktu

stosując niezawodne, sprawdzone technologie, doskonałych fachowców i systematyczną kontrolę jakości

 

powtarzalność

zdajemy sobie sprawę, iż stabilność kolorystyki to podstawowy czynnik wpływający na decyzję naszych Odbiorców

 

indywidualne podejście

potrzeby naszych Odbiorców traktujemy indywidualnie, w rezultacie to Klient  ma wpływ na ostateczny kolor jak i charakter wybarwień naszych produktów

 

 nowoczesne wzornictwo

oprócz produktów wykonywanych na indywidualne zamówienia, stale poszerzamy własną kolekcję , w oparciu o najnowsze trendy stylistyczne i kolorystyczne występujące w branży meblowej

sprzedaży

NEW PATTERN SP. Z O.O. S.K.A. ogólne warunki SPRZEDAŻY z dnia 01.04.2014 r. 


I. DEFINICJE
W niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży, jeśli z kontekstu nie wynika inaczej, poniższe słowa mają następujące znaczenie:
a) Sprzedający - New Pattern Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Wysokiej Głogowskiej, również zwany jako Strona
Klient - osoba/podmiot nabywający Produkty od Sprzedającego, również zwany jako Strona
Klient bezpośredni - osoba/podmiot nabywający Produkty od Klienta
Umowa - Umowa sprzedaży/dostawy zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem
OWS - niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży
Dzień Roboczy - każdy dzień inny niż sobota lub niedziela lub święto państwowe w Rzeczpospolitej Polskiej
Informacje Poufne - wszelkie informacje tajne lub poufne dotyczące drugiej Strony, jej spółek stowarzyszonych lub jej partnerów handlowych włącznie z informacjami o wynalazkach, produktach, procesach, metodach, technikach, formułach, składach, związkach, opracowaniach projektów, badaniach, danych finansowych, związkach z inwestorami, potencjalnych inwestorach, umowach finansowania, danych personalnych, programach komputerowych, listach klientów i dostawców, organizacji lub osób, ofert cenowych, umów, korespondencji e-mail, działaniach badawczych, handlowych lub innych, z wyjątkiem, kiedy jest to niezbędne w związku z realizacją niniejszej Umowy, za wcześniejszą pisemną zgodą strony ujawniającej lub, gdy jest to wymagane przez władze rządowe lub sądowe.


b) Siła Wyższa - nakaz lub ograniczenie rządowe, wojna, zagrożenie wojną, sankcje, bunt, rozruchy, niepokoje społeczne, embargo, konfiskata, strajk ogólnokrajowy, krajowy spór pracowniczy, pożar, powódź, wybuch lub inna przyczyna lub okoliczności znajdujące się poza rozsądną kontrolą Strony.


c) Produkty - wszelkie rzeczy ruchome znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedającego, będące przedmiotem umów zawieranych przez Sprzedającego z Klientem, w tym zamówień złożonych przez Klienta i przyjętych przez Sprzedającego do realizacji (dalej jako „Umowa”).


d) Usługi - usługi świadczone przez Sprzedającego znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedającego, będące przedmiotem umów zawieranych przez Sprzedającego z Klientem, w tym zamówień złożonych przez Klienta i przyjętych przez Sprzedającego do realizacji (dalej jako „Umowa”).
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży są stosowane przez NEW PATTERN Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w Wysokiej Głogowskiej, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000415410, o kapitale zakładowym w wysokości 188 800,00 zł, całkowicie opłaconym.


II. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY

1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS) określają zasady sprzedaży Produktów i Usług NEW PATTERN Sp. z o. o. S.K.A. (dalej jako Sprzedający) na rzecz podmiotów zewnętrznych będących przedsiębiorcami (dalej jako Klient) w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową. Sprzedający i Klient zwani są dalej wspólnie Stronami, osobno zaś Stroną.


2. OWS stanowią integralną część każdej Umowy. Wyłączenie zastosowania OWS, jak również wyłączenie zastosowania niektórych tylko postanowień OWS, wymaga, pod rygorem nieważności, pisemnej zgody Sprzedającego. W przypadku nieważności, bezskuteczności lub innego wyłączenia zastosowania niektórych postanowień OWS, pozostałe postanowienia OWS stanowią integralną część Umowy. W przypadku dokonania zmiany, uzupełnienia lub innego dodatkowego uzgodnienia dotyczącego któregokolwiek z postanowień OWS, jak również w przypadku różnic pomiędzy postanowieniami Umowy, a postanowieniami OWS, wiążące dla Stron są postanowienia określone w Umowie, zaś w pozostałym zakresie wiążące są pozostałe postanowienia OWS. Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub dodatkowe uzgodnienia dotyczące OWS wymagają, pod rygorem nieważności, pisemnej zgody Sprzedającego.


3. Dodatkowe uzgodnienia, oświadczenia lub deklaracje, złożone przez pracowników Sprzedającego lub inne osoby działające w jego imieniu, które wykraczają poza pisemną Umowę, wymagają dla swej ważności pisemnego potwierdzenia przez osoby uprawnione do reprezentacji Sprzedającego.


4. Niniejsze OWS są powszechnie dostępne na stronie internetowej Sprzedającego www.newpattern.eu, o czym Klient jest informowany przed zawarciem Umowy. Klient lub osoba występująca w jego imieniu, zawierając Umowę, potwierdza, że OWS zostały Klientowi udostępnione przed jej zawarciem. Klient zna treść OWS i zgadza się w pełni z ich treścią oraz akceptuje OWS w całości jako integralną część Umowy i jest nimi związany.


5. Ogólne warunki zakupu Klienta sprzeczne z OWS, a w szczególności wyłączające zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej do momentu zapłaty oraz zakaz potrącania należności wzajemnych, nie wiążą Sprzedającego. 


III. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA 


W czasie obowiązywania Umowy Klient: 


2.1. będzie działał z należytą starannością i w dobrej wierze we wszelkich kontaktach ze Sprzedającym;

2.2. z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umownych będzie informował Bezpośrednich Klientów i potencjalnych Bezpośrednich Klientów, że nie jest dystrybutorem Produktów, ani agentem Sprzedającego;

2.3. umożliwi Sprzedającemu kontakt ze sobą w celu konsultacji i doradztwa związanego z Umową oraz Produktami;

2.4. w przypadku handlowej współpracy długoterminowej będzie dostarczał Sprzedającemu prognozę swojego zapotrzebowania na Produkty na najbliższe 3 miesiące kalendarzowe nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem tego okresu;

2.5. upoważni osobę w celu utrzymywania kontaktów ze Sprzedawcą w zakresie wszystkich aspektów Umowy;

2.6. w przypadku jakichkolwiek roszczeń, skarg lub sporu wniesionego przez lub wynikłego z kontaktów z Bezpośrednim Klientem w odniesieniu do jakichkolwiek Produktów, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Sprzedającego;

2.7. w odniesieniu do Produktów nie zrobi niczego, co zaszkodzi reputacji Sprzedającego;

2.8. nie powoła się na Sprzedającego w żaden sposób ani też nie zobowiąże go w żaden sposób ani nie będzie usiłował go zobowiązać jakąkolwiek umową lub w inny sposób;

2.9. nie wykorzysta żadnych materiałów marketingowych ani promocyjnych ani nie będzie uczestniczył w żadnych akcjach marketingowych w odniesieniu do Produktów bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedające;

2.10. nie zmodyfikuje ani nie zmieni Produktów ani ich opakowań w jakikolwiek sposób;

2.11. wszelkie oświadczenia złożone osobom trzecim odnośnie Produktów, poza tymi uzyskanymi bezpośrednio od Sprzedającego skutkują wyłączną odpowiedzialnością Klienta.


IV. PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO


W czasie obowiązywania Umowy Sprzedający:

1. będzie działał należycie i w dobrej wierze we wszelkich kontaktach z Klientem;

2. ma prawo do modyfikacji lub wycofania niektórych lub wszystkich Produktów po uprzednim zawiadomieniu Klienta;

3. umożliwi Klientowi kontakt ze sobą w celu konsultacji i doradztwa związanego z Umową oraz Produktami;

4. upoważni osobę w celu utrzymywania kontaktów z Klientem w zakresie wszystkich aspektów Umowy;

5. w przypadku zgłoszenia przez Klienta reklamacji w odpowiednim terminie ustosunkuje się do żądania Klienta na zasadach określonych w niniejszych OWS;

6. będzie wyjaśniał na życzenie Klienta znaczenie poszczególnych postanowień Umowy;

7. zapewnieni w miejscu sprzedaży odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne, które umożliwiają dokonanie wyboru i sprawdzenie Produktów;

V. WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY


1. Sprzedający będzie sprzedawać Produkty Klientowi w oparciu o Umowę i OWS. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy OWS a Umową, odpowiednie postanowienia Umowy mają pierwszeństwo.

2. Umowa może zostać zawarta w szczególności w drodze złożenia przez Klienta zamówienia i jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedającego.

3. Sprzedający przyjmuje zamówienie do rozpatrzenia wyłącznie jeżeli zostało sporządzone przez Klienta na piśmie i doręczone Sprzedającemu bądź przesłane pocztą lub faksem, e-mailem. Klient jest związany złożonym zamówieniem i nie jest uprawniony do jego odwołania przed zawarciem Umowy. Wzór zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszych OWS. Stosowanie wzoru zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest obowiązkowe w przypadku gdy Sprzedający zaakceptował wzór zamówienia stosowany przez Klienta.

4. Umowa będzie realizowana na warunkach określonych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji jeżeli takie potwierdzenie zostanie przez Sprzedającego wystosowane do drugiej strony drogą e-mail lub zakomunikowane telefonicznie. Sprzedający nie jest zobowiązany do potwierdzania przyjęcia zamówienia do realizacji.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Klient jest związany warunkami określonymi w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, w tym również, gdy zaistnieje rozbieżność pomiędzy treścią zamówienia, a treścią potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że w terminie do 3 (trzy) dni, przekaże Sprzedającemu, w sposób wskazany w ust. 3 powyżej, pisemne oświadczenie o rezygnacji z realizacji zamówienia.

6. Sprzedający nie jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji lub zawarcia Umowy. Milczenie Sprzedającego w żadnym wypadku nie oznacza przyjęcia zamówienia do realizacji i zawarcia Umowy na warunkach określonych w zamówieniu.

7. Za miejsce zawarcia Umowy uważa się siedzibę Sprzedającego.

8. Sprzedający dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby zrealizować każde zamówienie Klienta na Produkty w ramach czasowych uzgodnionych podczas składania zamówienia przez Klienta. Jeśli mimo tych starań, Sprzedający nie jest w stanie z jakiegokolwiek powodu zrealizować jakiejkolwiek dostawy Produktów w określonym dniu: i. Sprzedający powiadomi Klienta telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną o opóźnieniu w dostawie Produktów, ii. w przypadku, gdy Klient niezwłocznie (nie później niż w ciągu 8 godzin roboczych od daty powiadomienia zgodnie z ust. 8 i. powyżej, poinformuje Sprzedającego, że zawiniona przez Sprzedającego opóźniona dostawa spowodowałoby przestój u Klienta, Sprzedający przyspieszy dostawę za pomocą najszybszej dostępnej metody dostawy i powiadomi Klienta o tym fakcie. iii. jeżeli zwłoka w dostawie Produktów nie spowoduje przestoju lub Klient nie zawiadomi Sprzedającego zgodnie z ust. 8 ii. powyżej, uważa się, że Sprzedający nie naruszył Umowy z powodu takiego opóźnienia w dostawie. Jeżeli planowany termin opóźnionej dostawy nie będzie odpowiadał Klientowi, w celu rezygnacji z Zamówienia, Klient zobowiązany jest do pisemnego wycofania/rezygnacji z Zamówienia na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem opóźnionej dostawy. W przeciwnym wypadku, uznaje się że Klient akceptuje nowy termin dostawy i Sprzedający nie naruszył Umowy z powodu opóźnienia w dostawie.

9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Klienta za bezpośrednie lub pośrednie straty (obejmujące m. in. straty ekonomiczne, utratę zysków) spowodowane w dowolny sposób (w tym w wyniku zaniedbania) przez jakiekolwiek opóźnienia lub nieprawidłowości w dostawie.

VI. CENA I PŁATNOŚCI
1. Klient dokona zapłaty ceny Produktów lub Usług określonej w Umowie, a w braku innego pisemnego porozumienia Stron, ceny stosowanej przez Sprzedającego w dniu zawarcia Umowy zawartej w potwierdzeniu zamówienia. Cena określona w Umowie bądź stosowana przez Sprzedającego jest ceną netto, do której zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Klient dokona zapłaty ceny na podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego. Zapłata zostanie dokonana w walucie podanej na fakturze VAT. Cena zostanie zapłacona przez Klienta w terminie uzgodnionym przez Strony. Jeżeli Strony nie uzgodnią terminu zapłaty Klient dokona zapłaty ceny nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia wystawienia faktury. Zapłata ceny zostanie dokonana na rachunek wskazany na fakturze. Za moment otrzymania zapłaty rozumie się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego kwotą należnej ceny.

3. W przypadku reklamacji dotyczącej braków ilościowych w dostarczonym Produkcie, Klient może wstrzymać zapłatę części ceny, której stosunek do całości ceny jest równy stosunkowi ilości brakujących Produktów do całkowitej ilości dostarczanych Produktów. W przypadku zastrzeżeń co do ilości lub jakości wykonanych Usług, Klient jest zobowiązany do zapłaty całości ceny.

4. Sprzedający nie dopuszcza możliwości zwrotu Produktów lub ich części przez Klienta, chyba że Strony pisemnie uzgodnią inaczej.

5. Sprzedający jest uprawniony do zmiany Cen każdorazowo niezależnie od przyczyny pod warunkiem, że za wyjątkiem okoliczności niezależnych od Sprzedającego, Sprzedający zawiadomi Klienta co najmniej 30 dni przed każdą zmianą cen. Od momentu upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Strony obowiązują nowe ceny. Nowe ceny obowiązują dla Produktów objętych zamówieniami złożonymi po zawiadomieniu Klienta o zmianie Cen przez Sprzedającego.

6. W przypadku gdy Klient nie zapłaci w terminie jakiejkolwiek kwoty płatnej na rzecz Sprzedającego w ramach Umowy, wówczas bez uszczerbku dla wszelkich innych praw określonych w niniejszej Umowie: i. Sprzedający będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych od dnia następnego po terminie płatności, ii. Sprzedający będzie uprawniony do wstrzymania dostaw Produktów aż do otrzymania ostatniej zaległej zapłaty przez Sprzedającego od Klienta, iii. Sprzedający będzie uprawniony do żądania od Klienta naprawienia szkody, a w szczególności zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Sprzedającego w związku z opóźnieniem w zapłacie, w tym w związku z windykacją należności.

7. Sprzedający uprawniony jest do przeznaczania jakiejkolwiek płatności dokonanej przez Klienta na rzecz Sprzedającego na cel rozliczenia zaległych faktur lub rachunków, według uznania Sprzedającego, niezależnie od ich przeznaczenia.


VII. DOSTAWA
1. W przypadku gdy Strony w Umowie uzgodnią, że Sprzedający będzie dostarczał Klientowi Produkty, jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, zastosowanie mają niniejsze postanowienia OWS.

2. Dostawy Produktów realizowane są zgodnie z terminem ustalonym w Umowie oraz do miejsca i środkiem transportu ustalonym w Umowie. Usługi są wykonywane w terminie oraz w miejscu określonym w Umowie, pod warunkiem zapewnienia przez Klienta, przed planowanym terminem wykonania Usług, na własny koszt, warunków niezbędnych do ich wykonania. Strony dopuszczają częściowe dostarczanie i odbiór poszczególnych Produktów oraz ich elementów, jak też częściowe świadczenie Usług. Produkty uznaje się za dostarczone, w szczególności, gdy w ustalonym terminie Sprzedający pozostawi Produkty do dyspozycji Klienta w uzgodnionym miejscu.

3. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej dostawy realizowane są przy zastosowaniu reguł Incoterms  2010 (EXW).

4. Wszelkie ryzyka, a w szczególności ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktów, oraz korzyści i ciężary związane z Produktami, przechodzą na Klienta z chwilą dostarczenia Produktów do miejsca uzgodnionego w Umowie bądź wydania Produktów przewoźnikowi.

5. Jeżeli Sprzedający opóźnia się z dostarczeniem Produktów lub ich części bądź z wykonaniem Usług lub innego zobowiązania wynikającego z Umowy, Klient uzgadnia ze Sprzedającym stosowny dodatkowy termin, nie krótszy niż 14 (czternaście) dni od terminu ustalonego w Umowie. W braku porozumienia Sprzedający uprawniony jest do samodzielnego wyznaczenia dodatkowego terminu, nie krótszego niż 14 (czternaście) dni od terminu ustalonego w Umowie. Zmiana terminu określonego w Umowie nie daje Klientowi prawa do zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego z tytułu takiej zmiany.

6. W przypadku, gdy Produkty będą dostarczane przez przewoźnika Sprzedającego, Klient, w dniu dostawy, potwierdzi odbiór Produktów pisemnie na dokumentach przewozowych. Przy odbiorze Produktów Klient zobowiązany jest, w obecności przewoźnika, zbadać przesyłkę i sprawdzić zawartość dostawy oraz, pod rygorem utraty przez Klienta wszelkich roszczeń z tego tytułu, ustalić ewentualne braki ilościowe lub jakościowe, w tym ubytki lub uszkodzenia, które winny być odnotowane w dokumentach przewozowych oraz zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. O zaistnieniu powyższej okoliczności, Klient zobowiązany jest powiadomić Sprzedającego najpóźniej w terminie 3 (trzy) dni roboczych od momentu dostawy Produktów.

7. Osobę, która ze strony Klienta potwierdziła odbiór na dokumencie przewozowym lub dokumencie dostawy, uważa się za upoważnioną przez Klienta do dokonania czynności odbioru, potwierdzenia odbioru i podpisania stosownego dokumentu.

8. Produkty odebrane bez zastrzeżeń przez Klienta, osobę wskazaną zgodnie z ust. 8 powyżej lub jego przewoźnika, uważa się za pozbawione wad jawnych.

9. W przypadku opóźnienia w odbiorze Produktów lub ich części przez Klienta, Sprzedający będzie uprawniony do obciążenia Klienta wszelkimi kosztami stąd wynikłymi (w szczególności kosztami przechowania, utrzymania, ubezpieczenia oraz innymi kosztami dodatkowymi bądź odszkodowaniem za szkodę poniesioną w związku z opóźnieniem w odbiorze Produktów). Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia Produktów od chwili wystąpienia opóźnienia obciąża Klienta.

10. Niezależnie od postanowienia ust. 10 powyżej, Sprzedający wyznaczy Klientowi, opóźniającemu się z odebraniem Produktów lub ich części, dodatkowy, co najmniej 3 dniowy termin na jego odebranie. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający będzie uprawniony, według swojego wyboru do wysłania zamówionych Produktów do magazynu Klienta, jego siedziby lub innego miejsca, w którym wykonywana jest działalność Klienta, na jego koszt i ryzyko, wystawienia faktury VAT, obejmującej cenę Produktów powiększoną o ewentualne dodatkowe koszty, wskazane w ust. 10 powyżej oraz koszty powstałe w wyniku zmiany warunków dostawy, bądź do odstąpienia od Umowy lub jej części tj. w stosunku do Produktów nieodebranych przez Klienta i obciążenia Klienta ewentualnymi kosztami, o których mowa w ust. 10 powyżej.

11. Za rozładunek Produktów w miejscu dostawy odpowiedzialny jest Klient.

12. Wszelkie koszty związane z dostawą zamówionego Produktu ponosi Klient.

13. Za datę dostawy uważa się datę wydania Produktów przez Sprzedającego przewoźnikowi. 14. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub braki ilościowe Produktów powstałe podczas dostawy. 15. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, terminy dostaw lub wykonania innych zobowiązań wynikających z Umowy ulegają przesunięciu (wydłużeniu) o czas trwania przeszkody spowodowanej wystąpieniem Siły Wyższej. 


VIII. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI 
1. Dostarczone Produkty pozostają własnością Sprzedającego, aż do momentu uiszczenia przez Klienta pełnej ceny Produktów objętych Umową. Klient zobowiązany jest do dbałości o dostarczone Produkty. W każdym przypadku opóźnienia w zapłacie, Sprzedający uprawniony jest, według swojego wyboru, niezależnie od innych postanowień niniejszych OWS, do żądania zwrotu wydanych, a nie zapłaconych w całości Produktów lub do żądania zapłaty ceny. 2. W przypadku żądania zwrotu Produktów, Klient zobowiązany jest do ich zwrotu na własny koszt i ryzyko (zwrot obejmuje opakowanie, załadunek, transport, rozładunek, ubezpieczenie na czas transportu oraz inne koszty) do miejsca wskazanego przez Sprzedającego, w terminie 7 (siedem) dni od dnia skierowania przez Sprzedającego żądania zwrotu do Klienta. 3. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Klienta całości lub części ceny bądź innych jego działań powodujących szkodę u Sprzedającego, albo jeżeli ze względu na stan majątkowy Klienta będzie wątpliwe, czy zapłata całości lub części ceny nastąpi w terminie Sprzedający będzie uprawniony do wstrzymania realizacji pozostałej części Umowy, jak również całości bądź części innych Umów zawartych z Klientem, a Klient nie będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania za jakąkolwiek szkodę w tej sytuacji wynikłą. Sprzedający może wyznaczyć Klientowi odpowiedni termin do zabezpieczenia zapłaty ceny, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może od Umowy bądź Umów odstąpić. 
IX. RĘKOJMIA I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
1. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego za wady Produktów lub Usług z tytułu rękojmi, określoną w przepisach kodeksu cywilnego. 2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zbadania wydanego/dostarczonego przez Sprzedającego Produktu, z profesjonalną starannością wymaganą w obrocie gospodarczym oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3. Widoczne braki ilościowe wykryte po wydaniu/dostarczeniu Produktu przez Klienta będą rozpatrywane przez Sprzedający wyłącznie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego przez Klienta na miejscu odbioru Produktu od przewoźnika w terminie 2 dni od odbioru Produktów. 4. Braki ilościowe Produktów, których stwierdzenie wymaga otwarcia opakowania i czasochłonnego wyliczenia; wykryte po odebraniu Produktu przez Klienta będą rozpatrywane przez Sprzedającego wyłącznie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego przez Klienta w terminie 5 dni od odbioru Produktów od przewoźnika. 5. Ukryte wady jakościowe Produktów będą rozpatrywane przez Sprzedającego wyłącznie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego przez Klienta w terminie 3 dni od daty ich wykrycia przez Klienta, nie później jednak niż w ciągu 2 miesięcy od daty dostawy Produktów. 6. W przypadku, gdy Klient w chwili kontroli uzna Produkty za wadliwe, zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia (pod rygorem nieważności) o tym fakcie Sprzedającego, nie później jednak niż w terminach określonych w ust. 3-5 powyżej. Do takiego zawiadomienia Klient zobowiązany jest załączyć wypełniony protokół reklamacyjny oraz odpowiednie próbki Produktów, które są niezbędne do pełnego wykazania wad. Jeśli po zapoznaniu się protokołem reklamacji i próbkami dostarczonymi przez Klienta Sprzedający uzna, że produkty są wadliwe, powiadomi on o tym fakcie Klienta i według własnego uznania: i. dostarczy Klientowi Produkty wolne od wad lub ii. obniży Cenę Produktu bądź zwróci Klientowi kwoty, zapłacone przez Klienta Sprzedającemu za te wadliwe Produkty. 7. W przypadku, gdy Klient nie zawiadomi Sprzedającego o brakach ilościowych i wadliwych Produktach w sposób określony w niniejszym OWS, uznaje się, że Klient zaakceptował Produkty, nie wnosi wobec nich żadnych zastrzeżeń, a Sprzedający zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu braków ilościowych i jakościowych Produktów. 8. Klient z tytułu wad Produktów uprawniony jest do zwrotu jedynie Produktów objętych wadami, które przekroczyły liczbę ___%. 9. Poza wskazanymi w niniejszym OWS przypadkami, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za Produkty w przypadkach gdy: i. Produkty zostały przez Klienta lub osoby trzecie, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, zmienione w jakikolwiek sposób lub były przedmiotem nieprawidłowego użycia lub nieautoryzowanej naprawy, ii. Produkty zostały nieprawidłowo zainstalowane lub podłączone, iii. nie zastosowano wymagań konserwacyjnych dotyczących Produktów, iv. nie zastosowano instrukcji dotyczących przechowywania Produktów. 10. Sprzedający nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jest to wynikiem siły wyższej. 11. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedający odpowiada wobec Klienta jedynie za rzeczywiste straty, wynikłe z rażącego niedbalstwa Sprzedającego lub które Sprzedający wyrządził Klientowi umyślnie. W szczególności Sprzedający nie ponosi względem Klienta odpowiedzialności za korzyści, które Klient mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono, w tym w szczególności za straty produkcyjne, utratę zysku, stratę, utratę kontraktów lub jakąkolwiek stratę wtórną lub niebezpośrednią jakiegokolwiek rodzaju, a także jakiegokolwiek oświadczenia, rady, wskazówki odnośnie Produktów udzielonych w dowolnej formie przez Klienta w imieniu Sprzedającego. 12. Łączna odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest do wartości danej Umowy. 13. W przypadku wystąpienia przeciwko Klientowi osoby trzeciej z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym Produktem lub Usługami, Klient powinien o tym poinformować Sprzedającego, doręczając pisemną informację w tym przedmiocie w terminie 7 (siedem) dni, pod rygorem wyłączenia jakiejkolwiek odpowiedzialności Sprzedającego z tego tytułu. 14. Poza przypadkami wskazanymi w niniejszych OWS, Sprzedający ma prawo do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym również w przypadku, gdy Klient w sposób rażący narusza swe obowiązki wynikające z Umowy, a także w innych przypadkach określonych przepisami prawa. W przypadku, jeżeli uchybienie terminowi dostawy Produktów, wykonania Usług lub niewykonanie lub nienależyte wykonanie innego zobowiązania wynikającego z Umowy, będzie następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w świetle postanowień niniejszych OWS, w tym, jeżeli uchybienie nastąpi z przyczyn leżących po stronie Klienta, Sprzedający nie jest wówczas zobowiązany do wykonania Umowy w terminach lub na warunkach w niej określonych. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Sprzedającego dostawy Produktów, wykonania Usług lub innego zobowiązania wynikającego z Umowy, z przyczyn za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w świetle niniejszych OWS, nie zwalnia Klienta z obowiązku wykonania Umowy, w tym z obowiązku odbioru Produktów lub Usług, zapłaty ceny lub innych świadczeń. 15. Klient zobowiązany jest powiadomić Sprzedającego o ewentualnych roszczeniach z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Sprzedającego, w formie pisemnej, najpóźniej w terminie 14 (czternaście) dni od chwili gdy, zgodnie z Umową, zobowiązanie miało być wykonane. Nie przedstawienie roszczeń w tym terminie oznacza bezwarunkowe zrzeczenie się ich przez Klienta. 
X. ROZWIĄZANIE UMOWY 
a.1. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie powinno być złożone w formie pisemnej listem poleconym pod rygorem nieważności. a.2. Sprzedający może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta postanowień Umowy lub OWS. a.3. Poza przypadkami wskazanymi w niniejszym OWS Sprzedający może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w szczególności w przypadkach: i. opóźnienia Klienta w zapłacie należności wynikających z faktur VAT przekraczających 30 dni, ii. gdy Klient naruszy obowiązek zachowania Informacji Poufnych. a.4. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie w drodze pisemnego porozumienia Stron. 5. Rozwiązanie umowy z jakiejkolwiek przyczyny nie ma wpływu na obowiązek Klienta odbioru Produktów i zapłaty za Produkty objęte zamówieniami potwierdzonymi przez Sprzedającego w czasie trwania Umowy. 
XI. POSTANOWIENIA DODATKOWE 
1. Przeniesienie przez Klienta na rzecz osoby trzeciej praw lub obowiązków wynikających z Umowy może być dokonane jedynie za zgodą Sprzedającego, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Klient oświadcza, iż w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy, a także bezterminowo po jej wygaśnięciu, nie wyjawi żadnej osobie trzeciej, jakichkolwiek Informacji Poufnych, uzyskanych przez Klienta w związku lub przy okazji zawarcia lub wykonania Umowy. Za działania i zaniechania osób, którymi Klient posługuje się w celu wykonania Umowy, Klient odpowiada jak za własne działania i zaniechania. 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszym OWS lub Umową rozstrzygał będzie sąd właściwy dla Sprzedającego. 4. Do Umów oraz OWS, jak również we wszelkich sprawach nieuregulowanych Umową lub OWS właściwym jest i zastosowanie ma wyłącznie prawo polskie. Niniejsze OWS nie mają zastosowania do sprzedaży konsumenckiej. 5. W razie wątpliwości interpretacyjnych, pierwszeństwo przysługuje polskiej wersji językowej OWS. 6. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Informacja o zmianach OWS podana zostanie do wiadomości Klienta poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sprzedającego. Klient jest związany treścią zmienionych OWS od chwili, w której mógł zapoznać się z jego treścią. 

NEW PATTERN SP. Z O.O. S.K.A. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE CONCLUDED ON 01.04.2014 
I. DEFINITIONS 
In these General Terms and Conditions of Sale, unless otherwise stipulated the following words have the following meanings: Seller – New Pattern sp. z o. o. S.K.A. with its seat in Wysoka Głogowska, Poland, also referred to as the “Party”. Client - the person / entity purchasing the Products of the Seller, also referred to as the “Party”. Direct Client - the person / entity purchasing the Products from the Client. Agreement - The contract of sale / delivery between the Client and the Seller. GTCS - these General Terms and Conditions of Sale. Business Day - any day other than a Saturday or a Sunday or a public holiday in the Polish Republic. 
Confidential Information - any secret or confidential information concerning the other Party, its affiliates or business partners, including information about inventions, products, processes, methods, techniques, formulas, compositions, compounds, projects, studies, research, financial data, relationships with investors and potential investors, financing agreements, personal information, computer programs, lists of customers and suppliers, companies or individuals, price offers, contracts, e-mail correspondence, research activities, commercial or otherwise, except when it is necessary in connection with the execution of the Agreement, with the prior written consent of the disclosing party or when it is required by governmental or judicial authorities. Force Majeure - order or government restriction, war, threat of war, sanctions, rebellion, riot, civil commotion, embargo, confiscation, strike nationwide, a national labour dispute, fire, flood, explosion or other cause or circumstances beyond the reasonable control of the Party. 
Products – the goods which are in the commercial offer of the Seller that are the subject of the Agreements concluded by the Client and the Seller, including orders placed by the Client and confirmed by the Seller (by a written acknowledgment of the receipt of the Order) (referred to as the "Agreement"). 
Services – the services which are in the commercial offer of the Seller that are the subject of the Agreements concluded by the Client and the Seller, including orders placed by the Client and confirmed by the Seller (by a written acknowledgment of the receipt of the Order) (referred to as the "Agreement"). 
These General Terms and Conditions of Sale are used by NEW PATTERN sp. z o. o. S.K.A. with it’s registered office in WysokaGłogowska, Poland registered by the District Court in Rzeszów, XII Commercial Division, under number 0000415410, with a share capital of PLN 188 800, 00 fully paid. II. THE SCOPE OF THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE 
1. General Terms and Conditions of Sale (hereinafter referred to as “GTCS”) specify the terms and conditions for purchase of the Products and Services between NEW PATTERN sp. z o. o. S.K.A. (hereinafter referred to as the “Seller”) and the third parties who are entrepreneurs (hereinafter referred to as the “Client”) entering into Agreement in connection with their business. The Seller and the Client are collectively referred to as the “Parties” and separately as the “Party”. 2. GTCS are an integral part of any Agreement. Exclusion of the application of GTCS, as well as exclusion of the application of certain provisions of the GTCS requires a written consent of the Seller or else shall be null and void. In the case of invalidity, ineffectiveness or other exclusion of certain provisions of the GTCS, the remaining provisions of the GTCS are an integral part of the Agreement. In case of any changes, additions or other additional settlements concerning any of the provisions of GTCS, as well as in case of the differences between the provisions of the Agreement and the provisions of the GTCS, the provisions of the Agreement are binding, but in remaining matters the provisions of GTCS are binding. Any changes, amendments or additional agreements regarding GTCS require written consent of the Seller, or else shall be null and void. 3. Additional agreements, statements or declarations made by the employees of the Seller or any other person acting on the Seller’s behalf, that are beyond the written agreement of the Parties, require for its validity confirmation in writing made by a person authorized to represent the Seller. 4. This GTCS are publicly available on the Seller’s website: www.newpattern.eu, about which the Client is informed before the conclusion of the Agreement. The Client or a person acting on its behalf, while concluding the Agreement, acknowledges that the GCTS were made available before the conclusion of the Agreement. The Client knows the content of the GCTS and agrees fully with their provisions and accepts GTCS in its entirety to be an integral part of the Agreement and is obliged to preserve its provisions. 5. Any General Terms and Conditions of the Client conflicting to the GCTS, and in particular those containing the exclusion of retention of title clause or the non-deduction clause are not binding for the Seller. 
III. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CLIENT 
For the term of the Agreement the Client: 1. shall act with due care and in good faith in all relations with the Seller; 2. unless otherwise specified in the separate agreement shall inform the Direct Clients and potential Direct Clients that the Client does not act as a distributor or an agent of the Seller; 3. shall allow the Seller the contact with each other for consultancy and advisory related to the Agreement and the Products; 4. in the case of a long-term business cooperation will provide an estimate of its demand for Products for the next three calendar months, but not later than 14 days before the beginning of the aforementioned period; 5. shall authorize a person to contact with the Seller in respect of all aspects of the Agreement; 6. shall immediately inform the Seller of any claims, actions or proceedings brought by or resulting from a contact with the Direct Client in respect of any Products; 7. shall deter from any action that would hurt the reputation of the Seller in relation to the Products; 8. shall not invoke the Seller in any way, and shall not oblige the Seller in any way or shall not try to oblige the Seller under any other agreement or in any other way; 9. shall not use any marketing or promotional materials or participate in any marketing campaigns for Products, without prior written agreement of the Seller; 10. shall not modify or change the Products or their packaging in any way; 11. is solely responsible for any statements made to a third parties relating to the Products, except those obtained directly from the Seller. 
IV. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SELLER 
For the term of the Agreement the Seller: 1. shall act with due care and in good faith in all relations with the Client; 2. is entitled to modify or withdraw some or all of the Products after prior notification to the Client; 3. shall allow the Client the contact with each other for consultancy and advisory related to the Agreement and the Products; 4. shall authorize a person to contact with the Client in respect of all aspects of the Agreement; 5. shall answer the Client’s complaint, made in a timely manner under the terms of these GTCS; 6. shall explain at the Client’s request the meaning of the provisions of the Agreement; 7. shall provide at the place of sale the appropriate technical and organizational conditions that allow the Client to choose and to check the Products. 
V. TERMS OF SALE AND DELIVERY 
1. The purchases shall be made under the Agreement and GTCS. In the event of any conflict between the GTCS and the Agreement, the relevant provisions of the Agreement shall prevail. 2. The Agreement may be concluded in particular by placing the Purchase Orders to the Seller and its acknowledgement of receipt made by the Seller. 3. The Seller takes the Order into consideration only if the Order is placed by the Client to the Seller in writing and sent by fax or e-mail. The Client is bound by the Order and is not entitled to it’s cancelation before the conclusion of the Agreement. An example Order form is attached as Appendix 1 to these GTCS. Using the example Order referred to in the preceding sentence is not mandatory if the Seller has accepted the Order form used by the Client. 4. The Agreement will be carried out under the conditions specified in the acknowledgement of receipt of the Order if such an acknowledgment is sent by the Seller to the Client via e-mail or communicated by phone. The Seller is not required to provide the acknowledgement of receipt of the Order. 5. In case referred to in point 4 above, the Client is bound by the conditions set out in the acknowledgement of receipt of the Order, including when there is a discrepancy between the contents of the Order and the content of the acknowledgement of receipt of the Order, unless within the period of 3 (three) days, the Client provides, in the manner indicated in the point 3 above, a written statement of cancellation of the Order. 6. The Seller is not obliged to accept the Order (to provide the acknowledgement of receipt of the Order) or enter into the Agreement. The silence of the Seller in no case means accepting the Order by the Seller and conclusion of the Agreement on the terms specified in the Order. 7. The place of the conclusion of the Agreement shall be the Seller’s seat (registered office). 8. The Seller shall take all reasonable efforts to execute each Client's Order for Products at time agreed during issuing the Order by the Client. If despite these efforts, the Seller is unable for any reason to provide a delivery of the Products on a due date: i. the Seller will notify the Client about delayed delivery of the Products by phone, fax or e-mail, ii. in case the Client will immediately (no later than within 8 working hours of notification in accordance with point 8i. above, notify the Seller that the Seller's culpable late delivery would result in stoppage at the Client’s, the Seller will accelerate the delivery by the fastest available delivery methods and will notify the Client of this fact, iii. if the culpable delay in delivery of the Products will not cause a stoppage or the Client fails to notify the Seller in accordance with point 8 ii. above, it is considered that the Seller has not violated the Agreement because of delayed delivery. If the planned date for a late delivery is not suitable for the Client, in order to cancel the Order the Client is required to submit a written withdrawal/ cancellation of the Order at least seven days before the date of planned late delivery time. Otherwise, it is considered that the Client accepts the new delivery time and the Seller has not violated the Agreement because of delayed delivery. 9. The Seller shall not be liable towards the Client for any direct or indirect damages (including economic loss, loss of profits etc.) arising in any way(including in case of negligence) from the delay or any other failure in delivery. 
VI. PRICE AND PAYMENTS 
1. The Client shall pay the price for the Products or Services that is specified in the Agreement, and in the absence of any other written agreement between the Parties, the Client shall pay the price indicated in the acknowledgement of receipt of the Order. 2. The Client shall pay the price on the basis of an invoice issued by the Seller. The payment will be made ??in the currency stated on the invoice. The price will be paid by the Client at the time agreed by the Parties. If the Parties fail to agree on the period for payment, the Client shall pay the price within 30 (thirty) days from the date of issuing of the invoice. The payment will be made to the bank account indicated on the invoice. The day of receipt of payment is the day when the owed ??money enter into Seller’s bank account. 3. In case of complaints concerning deficiencies in quantity in the delivered Products, the Client may withhold the part of the payment(the proportion to the total price that is equal to the proportion of missing Products to the total amount of delivered Products).In case of reservations to the quantity or quality of the Services, the Client is required to pay full price. 4. The Client is not entitled to return to the Seller the defective Products or parts thereof, unless it is otherwise agreed by the Parties. 5. The Seller is entitled to change the Prices any time regardless of the causes, provided that, except of the circumstances beyond the control of the Seller, the Seller will notify the Client about this fact at least 30 days prior to any change of the Prices. The new prices shall apply since the expiry of the period specified in the aforementioned sentence. The new prices apply to the Products ordered after the notification of their changes by the Seller. 6. If the Client does not pay on time any due amount to the Seller, then, without prejudice to any other rights under the Agreement: i. the Seller shall be entitled to charge statutory interest calculated from the day following the due date, ii. the Seller shall be entitled to withhold delivery of the Products until a final overdue payment is received by the Seller from the Client, iii. the Seller shall be entitled to claim damages from the Client, and in particular the reimbursement of any costs incurred by the Seller in connection with the delay in payment, including the cost of vindication. 7. The Seller shall be entitled at its sole discretion, to credit any payment made by the Client to the outstanding invoices or receipts, regardless of their destination. 
VII. DELIVERY 
1. In the event that the Parties agree that the Seller will deliver the Product to the Client, unless otherwise stipulated in the Agreement, the provisions in these GTCS shall be binding. 2. The Products will be delivered in time agreed in the Agreement and to the place and by means of transport specified in the Agreement. Services will be provided on time and at the place specified in the Agreement, provided that the Client, prior to the date of the Services and at its own expense, will provide the appropriate necessary conditions for the Services. The Parties allow a partial delivery and the collection of individual Products and their components, as well as the partial providing of the Services. The Products are concerned to be delivered, especially when the Seller releases the Products to the Client at the agreed place. 3. Unless otherwise agreed, all Products will be delivered in accordance with Incoterms 2010 (EXW). 4. All risks, particularly the risk of accidental loss or damage of the Products, and the benefits and burdens associated with the Products pass to the Client upon receipt of the Products by the Client or issuing the Products to the carrier. 5. If the Seller is late in delivery of the Products or parts thereof or is late in providing the Services or performance of other obligation under the Agreement, the Client shall agree with the Seller an adequate additional period for the proper performance of the aforementioned of at least fourteen (14) days from the period agreed in the Agreement. In case of failure to agree the aforementioned additional time, the Seller on its own is entitled to indicate an additional period of no less than fourteen (14) days from the deadline agreed in the Agreement. The change of the delivery date specified in the Agreement does not give the Client right to make any claims against the Seller in respect of such changes. 6. In case the Products are delivered by the Seller’s carrier, the Client, on the date of delivery, shall acknowledge the receipt of the Products in writing on the transport documents. The Client is obliged to check the Products immediately after delivery in the presence of a carrier who provides the Products and to check the units and, under penalty of losing the possibility to raise any claims in respect thereof, the Client is obliged to determine the deficiencies in quantity or quality of the Products if possible, including loss or damage which should be recorded on transport documents and shall take all necessary action for determine the liability of the carrier. The above mentioned circumstances shall be notified by the Client to the Seller no later than within three (3) Business Days from the date of delivery of the Products. 7. A person who confirmed the delivery receipt on the delivery documents shall be deemed authorized by the Client to receipt, confirm the receipt and sign the relevant document. 8. The Products received without any objections from the Client or a person pursuant to point 8 above or the Client’s carrier are considered to be free from any visible defects. 9. In case of delay in the receipt of the Products or parts thereof by the Client, the Seller shall be entitled to charge the Client for any costs arising from such a delay (in particular for the costs of storage, maintenance, insurance and other incidental costs or compensation for the loss suffered due to the delay in the receipt of the Products). All risks of loss or damage of the Products pass to the Client upon delay of receipt of the Products by the Client. 10. Notwithstanding the provisions of point 10 above, the Seller shall set the Client who is late in receiving the Products or the parts thereof, an additional, at least three day notice for its receiving. After the expiry of the aforementioned period, the Seller shall be entitled at its sole discretion: to send the ordered Products to the Client’s warehouse, its office or any other place where the Client conducts its business activity at the Client’s expense and risk, or to issue the invoice for the Product and any additional costs indicated in point. 10 above as well as the costs incurred as a result of changes in the conditions of delivery, or to cancel the Agreement or part thereof i.e. in relation to the Products not received by the Client and to charge the Client with the potential costs referred to point 10 above. 11. The Client is responsible for unloading the Products at the place of delivery. 12. All costs associated with the delivery of the ordered Product are borne by the Client. 13. The date of delivery shall be the date of issuing the Products by the Seller to the carrier. 14. The Seller is not responsible for any damage or defects of the Products caused during delivery. 15. In the event of Force Majeure, the delivery time or other obligations under the Agreement are postponed for the duration of the Force Majeure. 
VIII. RETENTION OF THE TITLE CLAUSE 
1. The delivered Products remain the property of the Seller until the Products price under the Agreement is fully paid. The Client is obligated to care of the delivered Products. In any case of delay in payments, the Seller shall be entitled at its sole discretion and irrespective of other provisions of these GTCS to demand a return of the delivered unpaid Products or to demand the payment of the price. 2. In case of demand to return the Products, the Client is obliged to return the Products on the Client’s own expense and risk (packing, loading, transport, unloading, insurance for transportation and other costs) to the place indicated by the Seller, within 7 (seven) days from the date of the request for reimbursement by the Seller to the Client. 3. In case of delay in payment for all or a part of the price or other obligation, or when the payment for all or a part of the price is doubtful because of the assets of the Client, the Seller shall be entitled to suspend the execution of the remainder terms of the Agreement, as well as all or part of other agreements concluded with the Client, and the Client will not be entitled to claim compensation for any damage for this reason. The Seller may set the Client a suitable period to secure the payment of the price, and after the expiry of the aforementioned period the Seller may withdraw the Agreement or the Agreements. 
IX. WARRANTY AND EXCLUSION OF LIABILITY 
1. The Parties exclude the Seller's liability for defects of the Products or Services under the provisions of the Polish Civil Code. 2. The Client is obliged to check the issued /supplied Products immediately, with professional care required in the course of professional trade and in accordance with applicable law. 3. Visible quantitative deficiencies discovered by the Client after the receipt of the Products from the carrier will be considered by the Seller only on the basis of a complaint report drawn up by the Client at the place of receipt of the Product within 2 days from the receipt of the Products. 4. Products’ quantity deficiencies that for its recognition need time-consuming calculation and the package to be opened, discovered after the receipt of the Product by the Client will be considered by the Seller only on the basis of a complaint report provided by the Client within five days from the receipt of the Products from the carrier. 5. Hidden quality defects of the Products will be considered by the Seller only on the basis of a complaint report provided by the Client within three days from the date of its discovery by the Client, but no later than within two months from the date of the delivery of the Products. 6. In case the Client at the time of inspection finds Products to be defective shall immediately inform the Seller in written (or else should be null and void) of this fact, but no later than on the dates specified in points 3-5 above. The Client should attach a completed complaint form to such a notice together with the appropriate sample products that are necessary to prove the defect. If the Seller basing on the complaint and samples provided by the Client finds the Products defective, the Seller shall notify the Customer thereof and at its sole discretion: i. will provide the Client Products free from the defects, or ii. will reduce the price of the Products or return the sum paid by the Client for the defective Products. 7. If the Client fails to notify the Seller of the deficiency of quantitative and defective Products in the manner set out in the GTCS, it is considered that the Client accepts the Products, does not have any reservations against them, and the Seller is not liable in respect of quantitative and qualitative deficiencies of the Products . 8. Because of the defects of the Products the Client is entitled only to return the defective Products that exceed the number of ____%. 9. Among other cases indicated in this GTCS, the Seller is not responsible for the Products: i. if the Products were changed in any way by the Client or by any third party for which the Seller is not responsible, or if the Products were used improperly or repaired by unauthorized person, ii. were improperly installed or connected, iii. if there were provided no maintenance requirements relating to the Products, iv. if there were provided do instructions regarding the storage of the Products. 10. The Seller is not responsible for any failure to perform or improper performance of the Agreement due to force majeure. 11. Except the mandatory provisions of the law, the Seller shall be liable towards the Client only for the actual loss resulting from the gross negligence of the Seller or which the Seller caused to the Client intentionally. In particular, the Seller shall not be liable for the benefits that the Client might have achieved if the damage not occurred, in particular for loss of production, loss of profits, loss of contracts or any indirect loss of any kind, as well as for any statements, advice, information about the Products provided in any form by the Client on behalf of the Seller. 12. The total liability of the Seller is limited to the value of the Agreement. 13. In the event of submitting any claims by the third party against the Seller that are in connection with the Product, the Client shall notify the Seller thereof by submitting a written notice on the matter, otherwise the Seller is released from any liability. 14. Except other provisions specified in these GTCS, the Seller is entitled to terminate the Agreement with immediate effect, also if the Client flagrantly violates its obligations under the Agreement, and in other cases specified by law. In case the failure of the delivery term of the Products, providing the Services or non-performance or improper performance of any other obligation under the Agreement is the result of the circumstances for which the Seller is not responsible under the provisions of these GTCS, including, when the failure occurs due to reasons of the Client, the Seller is not obliged to perform the Agreement or some terms of the Agreement. Failure to perform or improper performance of a delivery of the Products, providing the Services or any other obligation under the Agreement by the Seller, for the reasons for which the Seller is not responsible under these GTCS, does not relieve the Client from the obligation to comply with the Agreement, including the obligation to collect the Products or the Services and to pay the price or other benefits. 15. The Client is obliged to notify the Seller of any claims concerning non-performance or improper performance of the Agreement by the Seller, in writing, no later than within fourteen (14) days from the date that the obligation in accordance with the Agreement shall be performed. Failure to submit the claims within the aforementioned period means the Client waives any claims on that matters unconditionally. 
X. TARMINATION OF THE AGREEMENT 
1. Unless otherwise stipulated in the Agreement, the Agreementmay be terminated by either Party within three months prior written notice with the effect at the end of a calendar month, or else shall be bull and void. The notice should be sent in writing by registered letter or else shall be null and void. 2. The Seller is entitled to terminate the Agreement without previous notice in case of flagrant breach of the Agreement or these GTCS by the Client. 3. Except from the cases indicated in this GTCS the Seller is also entitled to terminate this Agreement with immediate effectin particular if: i. the Client is late in payments for the invoices in 30 days excess, ii. the Client breaches the obligation not to disclose the Confidential Information. 4. The Agreement may be terminated at any time by written agreement of the Parties. 5. Termination of the Agreement for any reason shall not affect the Client's obligation to receive/collect the Products under the Orders confirmed by the Seller under the Agreement (by written acknowledgment of receipt of the Order). 
XI. MISCELLANEOUS 
1. The transfer of the rights or obligations under this Agreement may be made by the Client on a third party only with the previous written consent of the Seller, or else shall be null or void. 2. The Client agrees that at any time during the term of the Agreement and after its termination, will not disclose to any third party any Confidential Information obtained by the Client in connection with or on the occasion of the conclusion or performance of the Agreement. The Client is responsible for the acts and omissions of Client’s employees, agents, subcontractors etc. as for its own acts and omissions. 3. Any disputes arising under this Agreement shall be settled exclusively by the court of the registered office of the Seller. 4. The Agreement, the GTCS and the matters not included in the aforementioned are entirely subordinated to the Polish law. These GTCS do not apply to the consumer contracts. 5. In the event of any discrepancy between the Polish and the English language version of the Agreement, the Polish one shall prevail. 6. All amendments to the Agreement shall be in writing or else shall be null and void. 7. The information about the amendments of the GTCS shall be given to the Client by the publication of the appropriate information on the Seller’s website. The Client is bound by the changed GTCS from the date on which the Client could become acquainted with its content.

New Pattern Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wysoka Głogowska 16, 36-061 Wysoka Głogowska,

realizuje projekt pn. „Wdrożenie wyników własnych prac B+R do wprowadzania na rynek innowacyjnej folii finish na bazie celulozy sosnowej”,
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,

Poddziałanie 1.3.1 „Wdrożenie innowacji przez MŚP”


New Pattern Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wysoka Głogowska 16, 36-061 Wysoka Głogowska,

realizuje projekt pn. „Wdrożenie strategii wzorniczej celem wzmocnienie konkurencyjności i zwiększenia rozpoznawalności marek firmy New Pattern Sp. z o.o. S.K.A.”,
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia,

Działanie 1.4.  „Wzór na konkurencję”

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy New Pattern przez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarzadzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w prowadzonej działalności, co znajdzie przełożenie na wdrożenie nowego projektu na rynek - obrzeżu z PP. Pozwoli to pozyskać nowych klientów, poszerzyć rynek działalności oraz zwiększyć wartość osiągniętych przychodów ze sprzedaży. Wdrożenie nowego produktu umożliwi zdefiniowanie polityki wzorniczej opartej na konkurowaniu jakością i większą ekologią produktu, a nie głownie ceną, jak to miało miejsce dotychczas. Celem projektu jest również doskonalenie funkcji marketingowej w firmie, podniesienie sprawności wewnątrzorganizacyjnej dzięki wdrożeniu zarządzania procesowego i funkcjonalnej struktury organizacyjnej oraz wdrożenie nowego procesu wzorniczego (przebiegu działań operacyjnych związanych z tworzeniem wzorów przemysłowych oraz ich implementacja w budowaniu marki i rozwój oferty produktowej).

Wartość projektu: 4 981 500,00 zł

Dofinansowanie projektu (wkład EFFR): 2 776 500,00 zł


New Pattern Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wysoka Głogowska 16, 36-061 Wysoka Głogowska, realizuje projekt pt.:

"Innowacyjne obrzeża meblowe jako element wzmocnienia konkurencyjności firmy New Pattern Sp. z o.o. S.K.A."

w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie