Nasza oferta obejmuje szeroką gamę  produktów, począwszy od folii przeciwprężnych poprzez folie finish preimpregnat, folie postimpregnat, papiery dekoracyjne a całość uzupełniona jest dopasowanymi do kolorystyki folii papierowymi obrzeżami meblowymi.

Działamy profesjonalnie i gwarantujemy:

najwyższą jakość produktu

stosując niezawodne, sprawdzone technologie, doskonałych fachowców i systematyczną kontrolę jakości

 

powtarzalność

zdajemy sobie sprawę, iż stabilność kolorystyki to podstawowy czynnik wpływający na decyzję naszych Odbiorców

 

indywidualne podejście

potrzeby naszych Odbiorców traktujemy indywidualnie, w rezultacie to Klient  ma wpływ na ostateczny kolor jak i charakter wybarwień naszych produktów

 

 nowoczesne wzornictwo

oprócz produktów wykonywanych na indywidualne zamówienia, stale poszerzamy własną kolekcję , w oparciu o najnowsze trendy stylistyczne i kolorystyczne występujące w branży meblowej

zakupu

NEW PATTERN SP. Z O.O. S.K.A. ogólne warunki ZAKUPU z dnia 01.04.2014 r. 
I. DEFINICJE 
W niniejszych Ogólnych Warunkach Zakupu, jeśli z kontekstu nie wynika inaczej, poniższe słowa mają następujące znaczenie: 
Kupujący - New Pattern sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Wysokiej Głogowskiej, również zwany jako Strona. 
Sprzedający - osoba/ podmiot składający ofertę zawarcia umowy lub, do którego Kupujący kieruje zapytanie ofertowe lub zamówienie zakupu towarów. 
Umowa - Umowa sprzedaży/dostawy zawierana pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. 
OWZ - niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży. 
Dzień Roboczy - każdy dzień inny niż sobota lub niedziela lub święto państwowe w Rzeczpospolitej Polskiej Informacje Poufne - wszelkie informacje tajne lub poufne dotyczące drugiej Strony, jej spółek stowarzyszonych lub jej partnerów handlowych włącznie z informacjami o wynalazkach, produktach, procesach, metodach, technikach, formułach, składach, związkach, opracowaniach projektów, badaniach, danych finansowych, związkach z inwestorami, potencjalnych inwestorach, umowach finansowania, danych personalnych, programach komputerowych, listach klientów i dostawców, organizacji lub osób, działaniach badawczych, handlowych lub innych, z wyjątkiem, kiedy jest to niezbędne w związku z realizacją niniejszej Umowy, za wcześniejszą pisemną zgodą strony ujawniającej lub, gdy jest to wymagane przez władze rządowe lub sądowe. Siła Wyższa - nakaz lub ograniczenie rządowe, wojna, zagrożenie wojną, sankcje, bunt, rozruchy, niepokoje społeczne, embargo, konfiskata, strajk ogólnokrajowy, krajowy spór pracowniczy, pożar, powódź, wybuch lub inna przyczyna lub okoliczności znajdujące się poza rozsądną kontrolą Strony. 
Produkty - wszelkie rzeczy ruchome znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedającego, będące przedmiotem umów zawieranych przez Kupującego ze Sprzedającym, w tym zamówień złożonych przez Kupującego i przyjętych przez Sprzedającego do realizacji (dalej jako „Umowa”). 
Zamówienie krótkoterminowe - jednostkowe zamówienie na Produkty (dalej zwane również jako „zamówienie”) 
Zamówienie długoterminowe - zamówienie na Produkty realizowane w częściach, w ustalonym przez Strony okresie(dalej zwane również jako „zamówienie”) 
Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu są stosowane przez NEW PATTERN sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w Wysokiej Głogowskiej, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000415410, o kapitale zakładowym w wysokości 188 800,00 zł, całkowicie opłaconym. 
II. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA OGÓLNYCH WARUNKÓW ZAKUPU 
1. Ogólne Warunki Zakupu (dalej OWZ) określają zasady dokonywania zakupu Produktów przez NEW PATTERN sp. z o. o. S.K.A. (dalej jako Kupujący) na rzecz podmiotów zewnętrznych będących przedsiębiorcami (dalej jako Sprzedający) w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową. Sprzedający i Kupujący zwani są dalej wspólnie Stronami, osobno zaś Stroną. 2. OWZ stanowią integralną część każdej Umowy. Dotyczą one wszelkich zapytań ofertowych lub ofert składanych przez Kupującego, jakichkolwiek ofert Sprzedających i są integralną częścią każdego zamówienia złożonego przez Kupującego u Sprzedającego (dalej: „Zamówienie”). Wyłączenie zastosowania OWZ, jak również wyłączenie zastosowania niektórych tylko postanowień OWZ, wymaga, pod rygorem nieważności, pisemnej zgody Kupującego. W przypadku nieważności, bezskuteczności lub innego wyłączenia zastosowania niektórych postanowień OWZ, pozostałe postanowienia OWZ stanowią integralną część Umowy. W przypadku dokonania zmiany, uzupełnienia lub innego dodatkowego uzgodnienia dotyczącego któregokolwiek z postanowień OWZ, jak również w przypadku różnic pomiędzy postanowieniami Umowy, a postanowieniami OWZ, wiążące dla Stron są postanowienia określone w Umowie, zaś w pozostałym zakresie wiążące są pozostałe postanowienia OWZ. Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub dodatkowe uzgodnienia dotyczące OWZ wymagają, pod rygorem nieważności, pisemnej zgody Kupującego. Jeżeli w zamówieniu lub Umowie zawarto postanowienia odmienne w stosunku do niniejszych OWZ, treść zamówienia/Umowy jest wiążąca dla Sprzedającego. 3. Dodatkowe uzgodnienia, oświadczenia lub deklaracje, złożone przez pracowników Kupującego lub inne osoby działające w jego imieniu, które wykraczają poza pisemną Umowę, wymagają dla swej ważności pisemnego potwierdzenia przez osoby uprawnione do reprezentacji Kupującego. 4. Niniejsze OWZ są powszechnie dostępne na stronie internetowej Kupującego www.newpattern.eu, o czym Sprzedający jest informowany przed zawarciem Umowy. Sprzedający lub osoba występująca w jego imieniu, zawierając Umowę, potwierdza, że OWZ zostały Sprzedającemu udostępnione przed jej zawarciem. Sprzedający zna treść OWZ i zgadza się w pełni z ich treścią oraz akceptuje OWZ w całości jako integralną część Umowy i jest nimi związany. 5. Wszelkie Ogólne Warunki Sprzedaży lub inne wzory umów Sprzedającego nie wiążą Kupującego. Niniejsze OWZ uchylają wszelkie Ogólne Warunki Sprzedaży lub inne wzory umów Sprzedającego. Ogólne warunki sprzedaży Sprzedającego sprzeczne z OWZ, a w szczególności zawierające zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej do momentu zapłaty oraz zakaz potrącania należności wzajemnych, nie wiążą Kupującego. 
III. PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO 
W czasie obowiązywania Umowy Sprzedający: 2.1. będzie działał z należytą starannością i w dobrej wierze we wszelkich kontaktach z Kupującym; 2.2. umożliwi Kupującemu kontakt ze sobą w celu konsultacji i doradztwa związanego z Umową oraz Produktami; 2.3. upoważni osobę w celu utrzymywania kontaktów z Kupującym w zakresie wszystkich aspektów Umowy; 2.4. w przypadku jakichkolwiek roszczeń, skarg lub sporu wniesionego przez lub wynikłego z kontaktów z klientem Kupującego w odniesieniu do jakichkolwiek Produktów będzie współpracował z Kupującym; 2.5. w odniesieniu do Produktów nie zrobi niczego, co zaszkodzi reputacji Kupującego; 2.6. nie powoła się na Kupującego w żaden sposób, ani też nie zobowiąże go w żaden sposób ani nie będzie usiłował go zobowiązać jakąkolwiek umową lub w inny sposób; 2.7. w przypadku zgłoszenia przez Kupującego reklamacji w odpowiednim terminie ustosunkuje się do żądania Kupującego na zasadach określonych w niniejszych OWZ; 2.8. zapewni w miejscu sprzedaży odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne, które umożliwiają dokonanie wyboru i sprawdzenie Produktów przez Kupującego; 2.9. wyda Kupującemu wraz z Produktem wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi i konserwacji; 2.10. przed złożeniem jakiejkolwiek oferty lub zapytania ofertowego, Sprzedający zobowiązany jest do uzyskania wszelkich informacji dotyczących potrzeb Kupującego i przewidywanego zastosowania Produktów; 2.11. w celu prawidłowej realizacji Umowy Sprzedający określi i zastosuje programy zapewnienia jakości oraz przeprowadzi wszelkie konieczne badania i testy jakości. Sprzedający poinformuje Kupującego o wynikach takich badań; 2.12. przekaże Kupującemu wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa Produktów lub środowiska, które są powiązane z Produktami i/lub ich przetwarzaniem, obsługą lub użytkowaniem; 2.13. w przypadku dokonywania dostawy będzie uwzględniał wszelkie specyficzne cechy Produktów; 2.14. ponosi pełną odpowiedzialność za skutki swych działań lub zaniechań w odniesieniu do jakości Produktów, ich bezpieczeństwa i środowiska, wobec Kupującego jak i wszelkich osób trzecich. 
IV. PRAWA I OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGOBłąd: Nie znaleziono źródła odwołania 
W czasie obowiązywania Umowy Kupujący: 1. będzie działał należycie i w dobrej wierze we wszelkich kontaktach ze Sprzedającym; 2. umożliwi Sprzedającemu kontakt ze sobą w celu konsultacji i doradztwa związanego z Umową oraz Produktami; 3. upoważni osobę w celu utrzymywania kontaktów ze Sprzedającym w zakresie wszystkich aspektów Umowy; 4. będzie wyjaśniał na życzenie Sprzedającego znaczenie poszczególnych postanowień Umowy; 5. W przypadku naruszenia przez Sprzedającego zobowiązań dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia lub środowiska, Kupujący będzie uprawniony do anulowania Zamówienia, przy czym Sprzedający poniesie wszelkie wynikające z tego koszty i odpowiedzialność. 
V. WARUNKI ZAKUPU 
1. Kupujący będzie dokonywał zakupu Produktów w oparciu o Umowę i OWZ. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy OWZ a Umową, odpowiednie postanowienia Umowy mają pierwszeństwo. 2. Umowa może zostać zawarta w szczególności w drodze złożenia przez Kupującego zamówienia i jego przyjęcia do realizacji przez Sprzedającego. 3. Sprzedający przyjmuje zamówienie do rozpatrzenia wyłącznie jeżeli zostało sporządzone przez Kupującego na piśmie i doręczone Sprzedającemu bądź przesłane pocztą lub faksem, e- mailem. 4. Zamówienie obowiązuje i jest dla Sprzedającego wiążące od momentu potwierdzenia przez Sprzedającego na piśmie przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie doręczone Kupującemu drogą elektroniczną bądź przesłane pocztą lub faksem i nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia od Kupującego w godz. 8:00- 16:00 czasu polskiego. Sprzedający może potwierdzić przyjęcie zamówienia do realizacji również za pośrednictwem poczty elektronicznej. Umowa będzie realizowana na warunkach określonych w zamówieniu lub pisemnie zaakceptowanym przez Kupującego potwierdzeniu zamówienia. 5. Kupujący nie jest związany warunkami określonymi w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, gdy zaistnieje rozbieżność pomiędzy treścią zamówienia, a treścią potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że w terminie do 3 (trzy) dni, przekaże Sprzedającemu, w sposób wskazany w ust. 3 powyżej, pisemne oświadczenie o akceptacji warunków zakupu wskazanych w potwierdzeniu zamówienia. 6. Upływ terminu określonego w ust. 4 powyżej do potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego oznacza przyjęcie zamówienia do realizacji i zawarcie Umowy na warunkach określonych w zamówieniu. 7. Sprzedający zrealizuje każde zamówienie Kupującego na Produkty w ramach czasowych uzgodnionych podczas składania zamówienia przez Kupującego. W przypadku trudności z realizacją zamówienia w terminie określonym w Umowie, postanowienia pkt VII ust. 9-10 niniejszych OWZ będą miały odpowiednie zastosowanie. 8. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Kupującego za bezpośrednie lub pośrednie straty (obejmujące m. in. straty ekonomiczne, utratę zysków) spowodowane w dowolny sposób (w tym w wyniku zaniedbania) przez jakiekolwiek opóźnienia lub nieprawidłowości w realizacji Umowy. 
VI. CENA I PŁATNOŚCI 
1. Kupujący dokona zapłaty ceny Produktów określonej w Umowie, a w braku innego pisemnego porozumienia Stron, ceny wskazanej w zamówieniu. 2. Wszystkie ceny dla zamówień są stałe i nie podlegają zmianom po pisemnej/e-mailowej akceptacji potwierdzenia zamówienia przez Kupującego. Ceny zawierają wszystkie podatki, marże, ubezpieczenia i wszelkie inne koszty poniesione przez Sprzedającego w związku z realizacją zamówienia do momentu dostawy Produktów do miejsca dostawy, a także wszelkie związane z Produktami: materiały do pakowania, ochrony, wzmacniania i mocowania oraz wszystkie niezbędne dokumenty, akcesoria, narzędzia i/lub odpowiednie przyrządy, biorąc pod uwagę kompletne i funkcjonalne użytkowanie i konserwację Produktów. 3. Kupujący dokona zapłaty ceny na podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionej przez Sprzedającego. Zapłata zostanie dokonana w walucie podanej na fakturze VAT.Cena Produktu w walucie obcej, innej niż złoty polski, stanowi równowartość w złotych wg średniego kursu NPB z dnia wysyłki Towaru. Cena zostanie zapłacona przez Kupującego w terminie uzgodnionym przez Strony i wskazanym w zamówieniu. Jeżeli Strony nie uzgodnią terminu zapłaty Kupujący dokona zapłaty ceny w ciągu 30 (trzydzieści) dni od dnia otrzymania faktury. Zapłata ceny zostanie dokonana na rachunek wskazany na fakturze. Za moment otrzymania zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Kupującego kwotą należnej ceny. 4. W przypadku reklamacji dotyczącej braków ilościowych lub jakościowych w dostarczonym Produkcie, Kupujący może wstrzymać zapłatę części ceny, której stosunek do całości ceny jest równy stosunkowi ilości brakujących lub wadliwych Produktów do całkowitej ilości dostarczanych Produktów. 5. Kupujący jest uprawniony do zwrotu Sprzedającemu wadliwych Produktów lub ich części. 
VII. DOSTAWA 
1. W przypadku gdy Strony w Umowie uzgodnią, że Sprzedający będzie dostarczał Kupującemu Produkty, jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, zastosowanie mają niniejsze postanowienia OWZ. 2. O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie Produkty sprzedawane będą zgodnie z warunkami Incoterms 2010- DAP _________, tj. dostarczone, cło opłacone i rozładowane w końcowym miejscu dostawy wskazanym przez Kupującego. Jeśli konkretne miejsce dostawy nie jest bliżej określone, Dostawa może zostać zrealizowana tylko w hali rozładowczej lub takim innym miejscu, w którym Kupujący zazwyczaj odbiera dostawy. 3. Wszelkie ryzyka, a w szczególności ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktów, oraz korzyści i ciężary związane z Produktami, przechodzą na Kupującego z chwilą potwierdzenia odbioru towarów przez Kupującego np. poprzez podpisanie listu przewozowego w miejscu dostawy uzgodnionej w Umowie, lub w sposób wskazany w ust. 2 powyżej. 4. Przed dostawą Sprzedający dokona kontroli Produktów pod względem zgodności z wymaganiami zamówienia, jakości, ciężaru i wymiarów fizycznych, a także pod kątem uszkodzeń Produktów lub ich opakowania. 5. Sprzedający zapakuje Produkty w taki sposób, aby nie uległy one uszkodzeniu podczas transportu i przenoszenia. Produkty powinny być właściwie oznaczone według: odpowiednich reguł, zwłaszcza w przypadku towarów niebezpiecznych, instrukcji Kupującego, a minimalne oznaczenie powinno zawierać numer zamówienia Kupującego, identyfikację Sprzedającego, miejsce dostawy, ciężar i ilość oraz wszelkie oznaczenia wymagane dla prawidłowej i bezpiecznej dostawy i montażu Produktów. 6. Jeśli w miejscu dostawy Sprzedający będzie potrzebował pomocy w postaci sprzętu dźwigowego lub pracowników Kupującego, Kupujący zostanie powiadomiony o tym fakcie przez Sprzedającego co najmniej 24 godziny wcześniej. 7. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, Sprzedający wybierze materiały i metody pakowania Produktów tak, aby spełnić następujące wymagania: ochrony Produktów, przechowania Produktów, możliwość recyklingu, oszczędności energii i degradacji opakowań. 8. Sprzedający zobowiązany jest do podjęcia wszelkich środków w celu zapewnienia właściwego transportu Produktów wszelkimi stosownymi środkami i przy użyciu właściwego wyposażenia i akcesoriów, przy pomocy kompetentnych pośredników lub podwykonawców. Sprzedający zorganizuje transport Produktów do miejsca dostawy w taki sposób, aby uniknąć uszkodzenia Produktów oraz trudności w ich rozładunku w miejscu dostawy Kupującego. 9. Terminy dostawy ustalone w zamówieniu są ostateczne. Jeśli zamówienie nie zostanie zrealizowane w określonym czasie, Kupujący uprawniony jest do anulowania zamówienia i żądania od Sprzedającego zapłaty kary umownej w wysokości ceny całkowitej każdorazowego zamówienia lub też przyjęcia dostawy i potrącenia kary umownej w wysokości ceny całkowitej każdorazowego zamówienia od kwot należnych Sprzedającemu. Kupujący zastrzega sobie prawo do odrzucenia częściowych lub wczesnych dostaw i w takich przypadkach może dokonać zwrotu Produktów lub, według uznania, zmagazynować je, na ryzyko i koszt Sprzedającego. Zapłata kary umownej wskazanej w niniejszym ustępie nie pozbawia Kupującego praw do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych i nie pozbawia Kupującego praw do dochodzenia roszczeń związanych z innymi działaniami lub zaniechaniami Sprzedającego. 10. Sprzedający zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Kupującego na piśmie o wszelkich opóźnieniach i przekazania wszelkich informacji dotyczących przyczyn i/lub stopnia opóźnienia, a także szczegółów odnośnie starań Sprzedającego mających na celu uniknięcia opóźnienia lub przyspieszenia dostawy. 11. Prawo własności Towarów przechodzi bezwarunkowo na Kupującego w momencie Dostawy. O ile nie uzgodniono inaczej, Sprzedający nie może zachować prawa do Produktów, aż do całkowitej zapłaty. 12. Kupujący jest uprawniony do weryfikacji postępu i prawidłowej realizacji zamówienia oraz do przeprowadzenia wszelkich badań i testów jakości, jakie uważa za stosowne. Sprzedający zapewni Kupującemu i jego przedstawicielom swobodny dostęp do fabryki Sprzedającego w dowolnym czasie. Wykonanie powyższych uprawnień Sprzedającego w żaden sposób nie zwalnia Sprzedającego od zobowiązań wynikających z zamówienia, ani też go nie ogranicza. 13. Sprzedający zobowiązany jest do stosowania Systemu Jakości zgodnie z ISO ______ lub ich odpowiednikami (zależnie od charakteru Produktów). Kupujący jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli jakości i weryfikacji systemu jakości Sprzedającego. 14. W przypadku odrzucenia całości lub części dostawy, odrzucone Produkty zostaną zmagazynowane i odesłane przez Kupującego na koszt i ryzyko Sprzedającego. 15. W przypadku gdy Produkty zostaną przez Kupującego odebrane bez zastrzeżeń, uważa się że Produkty te pozbawione są jedynie możliwych do wyliczenia w momencie dostawy wad ilościowych. 16. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, terminy dostaw lub wykonania innych zobowiązań wynikających z Umowy ulegają przesunięciu (wydłużeniu) o czas trwania przeszkody spowodowanej wystąpieniem Siły Wyższej. 
VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
1. Sprzedający gwarantuje, że Produkty są zgodne z wszelkimi ustalonymi specyfikacjami i wymaganiami, przydatne są do konkretnych celów Kupującego, wolne od wad materiałów i wykonania, spełniają wszelkie przewidziane w przepisach prawa krajów europejskich, ……………………. wymagania i normy, w tym dotyczące ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Wszelkie oświadczenia lub zapewnienia zawarte w katalogach, broszurach, literaturze handlowej i systemach jakości Sprzedającego są dla Sprzedającego wiążące. 2. Sprzedający gwarantuje, że Produkty spełniają określone w ust. 1 niniejszego punktu wymagania w okresie 3 lat od rozpoczęcia ich używania przez Kupującego. 3. W przypadku gdy Produkty, w dowolnym czasie, uznane zostają przez Kupującego za niezgodne z umową lub wadliwe, Kupujący może, w formie pisemnego zawiadomienia Sprzedającego, według własnego uznania: a) anulować Zamówienie długoterminowe; b) przyjąć Produkty po obniżonej cenie; c) odrzucić niespełniające wymagań Produkty i zażądać wymiany Produktów na Produkty wolne od wad; d) dokonać koniecznych napraw, na koszt Sprzedającego; e) zakupić Produkty na koszt Sprzedającego u dowolnie wybranej osoby trzeciej; f) złożyć reklamację na zasadach wskazanych w niniejszym OWZ. 4. Wszystkie odrzucone Produkty zostaną zwrócone Sprzedającemu, na ryzyko i koszt Sprzedającego, lub zmagazynowane na koszt i ryzyko Sprzedającego w magazynach Kupującego. 5. W przypadku gdy Sprzedający, niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia wady przez Kupującego nie rozpatrzy reklamacji, uznaje się że Sprzedający uznał reklamację Kupującego. 6. W przypadku gdy Sprzedający, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia wady przez Kupującego nie dokona odpowiedniej wymiany lub naprawy Produktów, Kupujący będzie uprawniony do wymiany lub naprawy takich Produktów przez wybranego przez siebie dostawcę na koszt Sprzedającego. 7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie straty i szkody, w tym utratę zysków, poniesione przez Kupującego w wyniku opóźnień w dostawie, w związku z wadami Produktów i innymi uchybieniami Sprzedającego w realizacji Umowy. 8. W żadnym wypadku, kontrola, akceptacja lub przyjęcie Produktów nie zwalnia Sprzedającego od odpowiedzialności za niedające się ustalić w momencie dostawy wady ilościowe Produktów, a także wszelkie wady jakościowe Produktów. 9. W przypadku wystąpienia przeciwko Kupującemu osoby trzeciej z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym Produktem, Kupujący poinformuje o tym fakcie Sprzedającego, doręczając pisemną informację w tym przedmiocie. Sprzedający zobowiązany jest odpowiedzieć na powyższe zawiadomienie w terminie 7 (siedem) dni z podaniem propozycji załatwienia roszczenia. 10. Sprzedający ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z zastosowaniem przez Kupującego Produktów. W przypadku wystąpienia przeciwko Kupującemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia jej praw Sprzedający zobowiązuję się do ich zaspokojenia i zwolnienia Kupującego od obowiązku świadczeń z tego tytułu. 11. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń za naruszenie ich praw w związku z zastosowaniem przez Kupującego Produktów przeciwko Kupującemu, Sprzedający zobowiązany jest do przystąpienia w procesie do Kupującego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie. 12. Poza przypadkami wskazanymi w niniejszych OWZ, Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym również w przypadku, gdy Sprzedający w sposób rażący narusza swe obowiązki wynikające z Umowy, a także w innych przypadkach określonych przepisami prawa. 13. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Kupującego zobowiązań wynikających z Umowy lub niniejszych OWZ, z przyczyn za które Kupujący nie ponosi odpowiedzialności w świetle niniejszych OWZ, nie zwalnia Sprzedającego z obowiązku wykonania Umowy, w tym z obowiązku dostawy Produktów i innych świadczeń. 14. Niezależnie od uprawnień przysługujących Kupującemu na zasadach wskazanych w niniejszym pkt VIII, Kupujący jest uprawniony do dochodzenia dodatkowych roszczeń na warunkach wskazanych w dokumentach gwarancyjnych udzielanych przez Sprzedającego. 
IX. ROZWIĄZANIE UMOWY 
a.1. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, Umowa oraz Zamówienie długoterminowe może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie powinno być złożone w formie pisemnej listem poleconym pod rygorem nieważności. W przypadku wypowiedzenia Zamówienia długoterminowego lub Umowy, w trakcie okresu wypowiedzenia Kupujący jest uprawniony do składania Zamówień krótkoterminowych. a.2. Kupujący może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Sprzedającego postanowień Umowy lub OWZ. a.3. Poza przypadkami wskazanymi w niniejszym OWZ Kupujący może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w szczególności w przypadkach: i. opóźnienia Sprzedającego w dostawie towarów przekraczających 30 dni, ii. gdy Sprzedający naruszy obowiązek zachowania Informacji Poufnych. iii. a.4. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie w drodze pisemnego porozumienia Stron. a.5. Rozwiązanie umowy z jakiejkolwiek przyczyny nie ma wpływu na obowiązek Sprzedającego do dostawy Produktów objętych zamówieniami potwierdzonymi przez Sprzedającego w czasie trwania Umowy. 
X. POSTANOWIENIA DODATKOWE 
1. Przeniesienie przez Sprzedającego na rzecz osoby trzeciej praw lub obowiązków wynikających z Umowy może być dokonane jedynie za zgodą Kupującego, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Sprzedający oświadcza, iż w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy, a także po jej wygaśnięciu, nie wyjawi żadnej osobie trzeciej, jakichkolwiek Informacji Poufnych, uzyskanych przez Kupującego w związku lub przy okazji zawarcia lub wykonania Umowy. Za działania i zaniechania osób, którymi Sprzedający posługuje się w celu wykonania Umowy, Sprzedający odpowiada jak za własne działania i zaniechania. 3. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszym OWZ lub Umową rozstrzygał będzie sąd właściwy dla Kupującego. 4. Do Umów oraz OWZ, jak również we wszelkich sprawach nieuregulowanych Umową lub OWZ właściwym jest i zastosowanie ma wyłącznie prawo polskie. Strony wyłączają stosowanie Konwencji Wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. 5. W razie wątpliwości interpretacyjnych, pierwszeństwo przysługuje polskiej wersji językowej OWZ. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Informacja o zmianach OWZ podana zostanie do wiadomości Sprzedającego poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Kupującego. Sprzedający jest związany treścią zmienionych OWZ od chwili, w której mógł zapoznać się z jego treścią. 7. . 

NEW PATTERN SP. Z O.O. S.K.A. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE CONCLUDED ON 01.04.2014 

I. DEFINITIONS 
In these General Terms and Conditions of Purchase, unless otherwise stipulated the following words have the following meanings: 
Purchaser- New Pattern sp. z o. o. S.K.A. with its seat in Wysoka Głogowska, Poland, also referred to as the “Party”. 
Seller – the person / entity submitting an offer to conclude an Agreement, or the person/ entity to which the Purchaser submit a questioning about an offer or submit an order to purchase the Products. 
Agreement - The contract of sale / delivery between the Purchaser and the Seller. 
GTCP - these General Terms and Conditions of Purchase. 
Business Day - any day other than a Saturday or a Sunday or a public holiday in the Polish Republic. 
Confidential Information - any secret or confidential information concerning the other Party, its affiliates or business partners, including information about inventions, products, processes, methods, techniques, formulas, compositions, compounds, projects, studies, research, financial data, relationships with investors and potential investors, financing agreements, personal information, computer programs, lists of customers and suppliers, companies or individuals, research activities, commercial or otherwise, except when it is necessary in connection with the execution of the Agreement, with the prior written consent of the disclosing party or when it is required by governmental or judicial authorities. 
Force Majeure - order or government restriction, war, threat of war, sanctions, rebellion, riot, civil commotion, embargo, confiscation, strike nationwide, a national labour dispute, fire, flood, explosion or other cause or circumstances beyond the reasonable control of the Party. 
Products – the goods that are in the commercial offer of the Seller, or services provided by the Seller, that are the subject to the Agreements concluded by the Purchaser and the Seller, including orders placed by the Purchaser and accepted by the Seller for execution (referred to as the "Agreement"). 
Short Term Order – the unit order for the Products (hereinafter referred to as the "Order"). 
Long Term Order – the order for Products to be delivered in parts during the time agreed by the Parties (hereinafter referred to as the "Order"). 
These General Terms and Conditions of Purchase are used by NEW PATTERN sp. z o. o. S.K.A. with it’s registered office in Wysoka Głogowska, Poland registered by the District Court in Rzeszów, XII Commercial Division, under number 0000415410, with a share capital of PLN 188 800, 00 fully paid. 
II. THE SCOPE OF THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE 
1. General Terms and Conditions of Purchase (hereinafter referred to as “GTCP”) specify the terms and conditions for purchase of the Products between NEW PATTERN sp. z o. o. S.K.A. (hereinafter referred to as the “Purchaser”) and the third parties who are entrepreneurs (hereinafter referred to as the “Seller”) entering into Agreement in connection with their business. The Seller and the Purchaser are collectively referred to as the “Parties” and separately as the “Party”. 2. GTCP are an integral part of any Agreement. They concern any offers submitted by the Purchaser, any offers submitted by the Seller and are an integral part of every order placed by the Purchaser to the Seller (the "Order"). Exclusion of the application of GTCP, as well as exclusion of the application of certain provisions of the GTCP requires a written consent of the Purchaser or else shall be null and void. In the case of invalidity, ineffectiveness or other exclusion of certain provisions of the GTCP, the remaining provisions of the GTCP are an integral part of the Agreement. In case of any changes, additions or other additional settlements concerning any of the provisions of GTCP, as well as in case of the differences between the provisions of the Agreement and the provisions of the GTCP, the provisions of the Agreement are binding, but in remaining matters the provisions of GTCP are binding. Any changes, amendments or additional agreements regarding GTCP require written consent of the Purchaser, or else shall be null and void. If the Order or the Agreement contains provisions different form these GTCP, the Order / Agreement is binding. 3. Additional agreements, statements or declarations made by the employees of the Purchaser or any other person acting on the Purchaser’s behalf, that are beyond the written agreement of the Parties, require for its validity confirmation in writing made by a person authorized to represent the Purchaser. 4. This GTCP are publicly available on the Purchaser’s website: www.newpattern.eu, about which the Seller is informed before the conclusion of the Agreement. The Seller or a person acting on his behalf, while concluding the Agreement, acknowledges that the GCTP were made available before the conclusion of the Agreement. The Seller knows the content of the GCTP and agrees fully with their provision and accepts GTCP in its entirety to be an integral part of the Agreement and is obliged to preserve its provisions. 5. Any General Terms and Conditions of Sale or the other standard form contract of the Seller do not bind the Purchaser. This GTCP waive any General Terms and Conditions or other standard form contracts of the Seller. The General Terms and Conditions of Sale conflicting to the GCTP, and in particular those containing the retention of title clause or the non-deduction clause are not binding for the Purchaser. 
III. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SELLER 
For the term of the Agreement the Seller: 1. shall act with due care and in good faith in all relations with the Purchaser; 2. shall allow the Purchaser the contact with each other forconsultancy and advisory related to the Agreement and the Products; 3. shall authorize a person to contact with the Purchaser in respect of all aspects of the Agreement; 4. shall cooperate with the Purchaser in case of any claims, actions or proceedings brought by or resulting from a contact with the Purchaser’s client in respect of any Products; 5. shall deter from any action that would hurt the reputation of the Purchaser in relation to the Products; 6. shall not invoke the Purchaser in any way, and shall not oblige the Purchaser in any way or shall not try to oblige the Purchaser under any other agreement or in any other way; 7. shall response a Purchaser in the case of any complaint made by the Purchaser in a timely mannerreferred to in these GCTP; 8. shall provide the appropriate technical and organizational conditions at the place of sale that allow the Purchaser to choose and check the Products at the place of sale; 9. shall issue to the Purchaser together with the Product all equipment and instructions for the proper use and maintenance of the Product; 10. prior to the submission of any offer, the Seller is required to obtain any information regarding the needs of the Purchaser and the intended use of the Products; 11. for the proper performance of the Agreement the Seller shall determine and implement quality assurance programs, and conduct any necessary research and quality testing. Seller shall inform the Purchaser of the results of such testing; 12. shall give the Purchaser any information relating to the safety of the Products or the environment that are associated with the Products and / or their processing, operation or use; 13. while delivering the Products, the Seller will take into account specific features of the Products; 14. takes full responsibility toward the Purchaser and any third party for the consequences of its actions or omissions with respect to the quality of the Products, their safety and the environment. 
IV. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PURCHASER 
For the term of the Agreement the Purchaser: 1. shall act with due care and in good faith in all relations with the Seller; 2. shall allow the Seller the contact with each other forconsultancy and advisory related to the Agreement and the Products; 3. shall authorize a person to contact with the Seller in respect of all aspects of the Agreement; 4. shall explain at the Seller’s request the meaning of the provisions of the Agreement; 5. in the event of any breach of the safety, health or the environmental liabilities the Seller bears full responsibility, and the Purchaser shall be entitled to cancel the Order, and the Seller shall bear all resulting costs and responsibility. 
V. TERMS OF THE PURCHASE 
1. The purchases shall be made under the Agreement and GTCP. In the event of any conflict between the GTCP and the Agreement, the relevant provisions of the Agreement shall prevail. 2. The Agreement may be concluded in particular by placing the Purchase Orders to the Seller and its acknowledgement of receipt made by the Seller. 3. The Seller takes the Order into execution only if the Order is placed by the Purchaser to the Seller in writing and sent by fax or e-mail. 4. The Order is in force and is binding for the Seller after acknowledgement of receipt made by the Seller in writing. The acknowledgement of receipt shall be sent to the Purchaser by e-mail or by post or fax within 3 Business Days from the receiving the Order from the Purchaser in between 8:00 - 16:00 at Polish time. The Seller can confirm the receipt of the Order also by e-mail. The Agreement will be carried out under the conditions specified in the Order or in acknowledgement of receipt of the Order approved by the Purchaser. 5. The Purchaser is not bound by the conditions set out in the acknowledgement of the Order’s receipt made by the Seller in case of an discrepancy between the Order and the acknowledgement of the Order’s receipt, unless within the period of 3 (three) days, the Purchaser will provide the Seller, in the manner indicated in the point 3 above, a written acceptance of the conditions specified in the acknowledgement of the Order’s receipt. 6. The expiration of the period referred to in point 4 above to confirm the Order by the Seller means acknowledgement of the Order’s receipt made by the Seller and the conclusion of the Agreement on the terms specified in the Order. 7. The Seller will execute any Order for Products made by the Purchaser within the time agreed when placing an Order by the Purchaser. In case of any trouble in executing the Order within the period specified in the Agreement, the provisions of Section VII, points 9-10 of these GTCP will apply accordingly. 8. The Seller bears full responsibility towards the Purchaser for any direct or indirect damages (including economic loss, loss of profits) arising in any way (including negligence) as a result of delay or failure in performance of the Agreement. 
VI. PRICE AND PAYMENTS 
1. The Purchaser shall pay the price of the Products specified in the Agreement, and in the absence of any other written agreement between the Parties, the price indicated in the Order. 2. All prices for Orders are fixed and cannot be changed after written/ e-mail acceptance of the acknowledgement of the Order’s receipt made by the Purchaser. Prices include all taxes, margins, insurances and any other costs incurred by the Seller in connection with the performance of the Order until delivery of the Products to the place of delivery, as well as all related to the Products: packaging materials, protecting and mounting and all the necessary documents, accessories, tools and / or appropriate instruments, taking into account a complete and functional operation and maintenance of the Products. 3. The Purchaser shall pay the price on the basis of an proper invoice issued by the Seller. The payment will be made ??in the currency stated on the invoice. Product price in a foreign currency other than a Polish Zloty should be an equivalent of Polish Zloty in accordance with the average exchange rate of NPB from the date of issuing the Goods. The price will be paid by the Purchaser at the time agreed by the Parties and specified in the Order. If the Parties fail to agree on the period for payment the Purchaser shall pay the price within 30 (thirty) days from the date of receipt of the invoice. The payment will be made to the bank account indicated on the invoice. The moment of receipt of payment is the day when the Purchaser's account is debited by the owed ??money. 4. In case of complaints concerning deficiencies in quantity or quality in the delivered Products, the Purchaser may withhold the part of the payment (the proportion to the total price that is equal to the proportion of missing or defective Products to the total amount of delivered Products). 5. The Purchaser shall be entitled to return to the Seller the defective Products or parts thereof. 
VII. DELIVERY 
1. In the event that the Parties agree that the Seller will deliver the Product to the Purchaser, unless otherwise stipulated in the Agreement, the provisions in these GTCP shall be binding. 2. Unless otherwise agreed, all Products will be sold in accordance with Incoterms 2010 – DAP ______________, i.e. delivered duty paid and discharged at the final place of delivery specified by the Purchaser. If the specific place of delivery is not defined, the Delivery can be realized only in the unloading room or in other place at which the Purchaser usually receives deliveries. 3. All risks, particularly the risk of accidental loss or damage of the Products, and the benefits and burdens associated with the Products pass to Purchaser upon receipt of the Products by the Purchaser for example, by signing the consignment bill at the place of delivery agreed in the Agreement, or in the manner indicated in point 2 above. 4. Before the delivery, the Seller will check the Products for compliance with the order, quality, weight and size, as well as in respect of the possible damage of the Products or their packaging. 5. The Seller will pack Products in a way that the Products will not be damaged during transportation and moving. Products should be properly marked in accordance with: the relevant rules, especially in case of dangerous goods, the Purchaser's instructions. The minimum mark must include the Purchaser's Order number, identification of the Seller, the place of delivery, weight and quantity and any markings required for proper and safe delivery and assembly of Products. 6. In case the Seller on the place of delivery will need assistance by lifting equipment or the employees of the Purchaser, the Seller will notify the Purchaser of this fact at least 24 hours in advance. 7. Unless otherwise specified in the Agreement, the Seller will select the materials and methods of packaging of the Products concerning: security of the Products, storage of the Products, the possibility of recycling, energy saving and degradation of the packaging. 8. The Seller is obliged to take all measures to ensure the proper transportation of the Products by all appropriate means, using the proper equipment and accessories, as well as the competent agents or sub-contractors. The Seller will arrange the transportation to the place of delivery of the Products in the way allowing to avoid damage of the Products and difficulties in unloading at the place of delivery. 9. The delivery dates specified in the Order shall be final. If the Order is not completed within the specified time, the Purchaser shall be entitled to cancel the Order and demand the Seller to pay liquidated damages in the amount of the total price of each Order or accepting the delivery and deduct the liquidated damages in the amount of the total price of each Order from the amounts due to the Seller. Purchaser reserves the right to reject any partial or early delivery, and in such cases may return the Products or, at the Purchaser sole discretion, store the Products at the risk and expense of the Seller. The payment of liquidated damages specified in this point shall not deprive the Purchaser the right to claim more compensation on general terms and does not deprive the Purchaser the right to submitting the claims in respect of other acts or omissions of the Seller. 10. The Seller shall promptly notify the Purchaser in writing about any delays and provide the Purchaser any information on the delays and/or the length of delay, as well as on details on the Seller action taken to avoid delay or accelerate the delivery. 11. The ownership of the Products shall pass to the Purchaser unconditionally at the time of Delivery. Unless otherwise agreed, the Seller cannot retain the rights to the Products until full payment. 12. The Purchaser shall be entitled to verify the progress and proper execution of the Order and to carry out any research and quality checks which the Purchaser considers appropriate. The Seller shall provide the Purchaser and its representatives free access to Seller's factory at any time. Execution of the aforementioned rights shall in no way release the Seller of its obligations under the Order, and do not limit the Seller. 13. The Seller is obliged to apply the Quality System according to ISO ______ or equivalent (depending on the nature of the Products). The Purchaser is entitled to carry out the quality control and to verify the Seller’s quality system. 14. In case of rejection of all or a part of the delivery, the rejected Products shall be stored and returned by the Purchaser at the Seller's risk and expense. 15. If the Products are received by the Purchaser without any reservation, it means that these Products are free only from the possible to calculate at the time of delivery quantitative defects of the Products. 16. In the event of Force Majeure, the delivery time or other obligations under the Agreement are postponed for the duration of the Force Majeure. 
VIII. LIABILITY 
1. The Seller warrants that the Products: comply with all agreed specifications and requirements, are useful for specific Purchaser’s purposes, are free from defects in materials and production, meet all standards required by European, …………………. law, including those relating to environmental protection and safety. Any declaration or warranties contained in catalogs, brochures, sales literature and quality systems of the Seller are binding for the Seller. 2. The Seller warrants that the Products comply with the requirements referred to in point 1 above for a period of 3 years from the start of their use by the Purchaser. 3. If the Products at any time will be deemed by the Purchaser contrary to the Agreement or defective, the Purchaser may by written notice to Seller, at its sole discretion: a) cancel the Long Term Order; b) accept the Products at a reduced price; c) reject non-compliant Products and demand the replacement of Products with the Products free from defects; d) make any necessary repairs at the expense of the Seller; e) purchase the Products from any third party at the expense of the Seller; f) file a complaint in accordance with the terms specified in this GTCP. 4. All rejected Products will be returned to the Seller, at Seller's risk and expense or stored at the Seller expense and risk in the Purchaser warehouses. 5. If the Seller, immediately, but no later than within 5 Business Days form the notification of defects made by the Purchaser will not answer the complaint, it is deemed the Seller accepted the Purchaser’s complaint. 6. If the Seller, immediately, but no later than within 7 days form the notification of defects made by the Purchaser fails to make adequate replacement or repair of the Products, the Purchaser will be entitled to replace or repair the Products by any other supplier at the expense of the Seller. 7. The Seller shall be liable for any direct or indirect loss and damages, including loss of profits, incurred by the Purchaser as a result of delays in delivery, defective Products and other failures in Seller's performance of the Agreement. 8. In any case inspection, approval or acceptance of the Products does not release the Seller from the liability from the quantitative defects of the Products, as well as form any quality defects of the Products that could had not be determined at the time of delivery. 9. In the event of submitting against the Purchaser any claims by the third party that are in connection with the Product, the Purchaser shall notify the Seller thereof by submitting a written notice on the matter. The Seller is obliged to respond to such notification within 7 (seven) days and give the proposals for solving the claim. 10. The Seller is solely responsible for the violation of the rights of third parties in connection with the use of the Products by the Purchaser. In the case of any claims against the Purchaser by any third party arising from a breach of its rights, the Seller agrees to satisfy the claim and release the Purchaser from the obligation to pay any compensation from these reason. 11. In the case of court proceedings brought by the third party because of the infringement of its rights in connection with the use of the Products by the Purchaser, the Seller is obliged to join in the process to the Purchaser and take all necessary action in order to release the Purchaser from participating in the case. 12. Except from the other cases indicated in this GTCP, the Purchaser shall be entitled to terminate the Agreement with immediate effect, also when the Seller flagrantly violates its obligations under the Agreement, and in other cases specified by law. 13. Failure to perform or improper performance of the obligations under the Agreement or these GTCP by the Purchaser, for the reasons of which the Purchaser is not liable for under these GTCP, does not release the Seller from the obligation to comply with the Agreement, including the obligation to deliver the Products and other action. 14. Regardless of the rights of the Purchaser on the terms specified in this Section XVIII, the Purchaser is entitled to additional claims under the terms specified in the express warranty given by the Seller. 
IX. TARMINATION OF THE AGREEMENT 
1. Unless otherwise stipulated in the Agreement, the Agreement and the Long Term Order may be terminated by either Party within three months prior written notice with the effect at the end of a calendar month, or else shall be bull and void. Notice should be sent in writing by registered letter or else shall be null and void. In the event of termination of the Long Term Order or the Agreement during the period of notice the Purchaser shall be entitled to submit a Short Term Orders. 2. The Purchaser may terminate the Agreement without previous notice in case of flagrant breach of the Agreement or GTCP by the Seller. 3. Except from the cases indicated in this GTCP the Purchaser may also terminate this Agreement with immediate effect in particular if: i. the Seller is late in delivery in 30 days excess, ii. the Seller breaches the obligation not to disclose the Confidential Information. 4. The Agreement may be terminated at any time by written agreement of the Parties. 5. In case of breach of the Agreement, the Purchaser is entitled to demand the Seller to pay liquidated damages in the amount of _____ PLN /EUR for each violation. The exercise of the above mentioned right by the Purchaser does not deprive the Purchaser of the right to claim more compensation on general rules. 6. Termination of the Agreement for any reason shall not affect the Seller's obligation to supply the Products under the Orders confirmed by the Seller under the Agreement. 
X. MISCELLANEOUS 
1. The transfer of the rights or obligations under this Agreement may be made by the Seller on a third party only with the previous written consent of the Purchaser, or else shall be null or void. 2. The Seller agrees that at any time during the term of the Agreement and after its termination, will not disclose to any third party any Confidential Information obtained by the Purchaser in connection with or on the occasion of the conclusion or performance of the Agreement. The Seller is responsible for the acts and omissions of Seller’s employees, agents, subcontractors etc. as for its own acts and omissions. 3. Any disputes arising under this Agreement shall be settled exclusively by the court of the registered office of the Purchaser. 4. The Agreement, the GTCP and the matters not included in the aforementioned are entirely subordinated to the Polish law. The Parties exclude the application of the Vienna Convention for the International Sale of Goods, signed in Vienna on 11 April 1980. 5. In the event of any discrepancy between the Polish and the English language version of the Agreement, the Polish one shall prevail. 6. All amendments and supplements to the Agreement shall be done in writing or else shall be null and void. 7. The information about the amendments of the GTCP shall be given to the Seller by the publication of the appropriate information on the Purchaser’s website. The Seller is bound by the changed GTCP from the date on which the Seller could become acquainted with its content.

New Pattern Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wysoka Głogowska 16, 36-061 Wysoka Głogowska,

realizuje projekt pn. „Wdrożenie wyników własnych prac B+R do wprowadzania na rynek innowacyjnej folii finish na bazie celulozy sosnowej”,
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,

Poddziałanie 1.3.1 „Wdrożenie innowacji przez MŚP”


New Pattern Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wysoka Głogowska 16, 36-061 Wysoka Głogowska,

realizuje projekt pn. „Wdrożenie strategii wzorniczej celem wzmocnienie konkurencyjności i zwiększenia rozpoznawalności marek firmy New Pattern Sp. z o.o. S.K.A.”,
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia,

Działanie 1.4.  „Wzór na konkurencję”

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy New Pattern przez zwiększenie jej potencjału w zakresie umiejętnego zarzadzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystania wzornictwa w prowadzonej działalności, co znajdzie przełożenie na wdrożenie nowego projektu na rynek - obrzeżu z PP. Pozwoli to pozyskać nowych klientów, poszerzyć rynek działalności oraz zwiększyć wartość osiągniętych przychodów ze sprzedaży. Wdrożenie nowego produktu umożliwi zdefiniowanie polityki wzorniczej opartej na konkurowaniu jakością i większą ekologią produktu, a nie głownie ceną, jak to miało miejsce dotychczas. Celem projektu jest również doskonalenie funkcji marketingowej w firmie, podniesienie sprawności wewnątrzorganizacyjnej dzięki wdrożeniu zarządzania procesowego i funkcjonalnej struktury organizacyjnej oraz wdrożenie nowego procesu wzorniczego (przebiegu działań operacyjnych związanych z tworzeniem wzorów przemysłowych oraz ich implementacja w budowaniu marki i rozwój oferty produktowej).

Wartość projektu: 4 981 500,00 zł

Dofinansowanie projektu (wkład EFFR): 2 776 500,00 zł


New Pattern Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w miejscowości Wysoka Głogowska 16, 36-061 Wysoka Głogowska, realizuje projekt pt.:

"Innowacyjne obrzeża meblowe jako element wzmocnienia konkurencyjności firmy New Pattern Sp. z o.o. S.K.A."

w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Poddziałanie 1.4.1. Dotacje bezpośrednie